head
Thai Eng
HOME AIRFREIGHT SEA FREIGHT DOOR TO DOOR PROJECT CARGOS CUSTOMS CLEARANCE INLAND TRANSPORTS


ประเภทที่ 6 ของใช้ในบ้านเรือน ที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ ของใช้ส่วนตัวและ ของใช้ในบ้านเรือนตามประเภทที่ 5 และ 6นั้นต้องนำเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ผู้นำของเข้ามาถึงหรือไม่เกิน 6 เดือน
นับแต่วันที่ผู้นำของเข้ามาถึง

ประเภทที่ 7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอากาศยาน หรือ เรือ รวมทั้งวัสดุที่นำเข้ามาเพื่อใช้ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ หรือส่วนของอากาศยาน หรือเรือดังกล่าว ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด ด้วยความเห็นชอบของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประเภทที่ 8 น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหยอดเครื่อง และสิ่งที่ใช้ในการหล่อลื่นที่เติมในอากาศยานหรือในเรือที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ซึ่งศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว

ประเภทที่ 9
พืชผลที่ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ปลูกในเกาะดอน และชายตลิ่งแม่น้ำ ซึ่งกั้นเขตแดนประเทศไทย

ประเภทที่ 10
ของที่ได้รับเอกสิทธิตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือ ตามกฏหมายรหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการฑูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี

ประเภทที่ 11
ของที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตีว่าการกระทรวงการคลัง ว่าเป็นของที่นำเข้าหรือส่งออกไปเพื่อบริจาค เป็นการสาธารณะกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของ
ที่นำเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณะกุศล

ประเภทที่ 12 ของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ หรือทางสนามบินศุลกากร ที่มีราคาไม่เกิน 1000 บาท

ประเภทที่ 13 ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการ

ประเภทที่ 14 ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า

ประเภทที่ 15 ภาชนะบรรจุของชนิดที่ใช้บรรจุเพื่อความสะดวก หรือความปลอดภัยในการขนส่ง ระหว่างประเทศที่เรียกว่า "คอนเทนเนอร์ " ซึ่งนำเข้าและจะส่งอกลับออกไปไม่ว่าจะโดย มีของ บรรจุหรือไม่ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด

ประเภทที่ 16 ของที่นำเข้ามาสำหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ หรือใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากร กำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกรคลัง

ประเภทที่ 17 ของที่พิสูจน์เป็นที่พอใจของอธิบดีกรมศุลกกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายว่าเป็นของที่จำเป็นต้องนำเข้ามา เพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ และมีปริมาณสมควรแก่การนั้น ทั้งนี้ ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายกำหนด

ประเภทที่ 18 ของส่งออกซึ่งพิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรว่าเป็นของที่ได้นำเข้ามาไม่เกิน 2 ปีและยังมิได้เปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือรูปร่างแต่ประการใด


***รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-249-3682-4 ต่อ 12 และ 13***


หน้า I 1 I 2 I

S.P. (1990) Group Inter Co.,Ltd. 20 Kasemrat Rd., Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand.
tel: (662) 249-3682-4 ext.11 fax: (662) 249-3690-1 mobile: (661) 935-5251
License Customs Broker & International Freight Forwarder Copyright © 2005-2006 www.spgint.com